Da bi se osigurala jedinstvenost evropskog transportnog sistema definirana je panevropska mreža transportnih koridora. Deset osnovni koridora CEMT definirani su na konferenciji ministara prometa evropskih zemalja u Helsinkiju 1997. godine. Glavni cilj te inicijative bio je usklađivanje koridora sa zajedničkim standardima, tehničkim elementima, prometnim parametrima i nivoima uslužnosti.

 

Jedan od njih je i Koridor V koji povezuje Kijev (Ukrajina) sa Jadranskim morem preko Lvova i Budimpešte (Mađarska). Sastoji se od tri kraka, a krak Vc slijedi evropski pravac od Budimpešte (Mađarska) do Ploča (Hrvatska), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina), ukrštajući se sa Koridorom X na relaciji Zagreb – Beograd.

 

Na teriroriju Bosne i Hercegovine otpada najduži dio – 335 km – Vc kraka ovog koridora, koji se proteže njenim centralnim područjem, uglavnom dolinama rijeka Bosne i Neretve, odnosno područjem sa najvećom koncentracijom stanovništva, prirodnih i radom stvorenih resursa. U pojasu koridora, širine 40 km (na manje od 20% teritorije), živi preko 50% stanovništva, koje ostvaruje preko 60% ukupnog GDP-a Bosne i Hercegovine.

 

Izgradnja autoceste na Koridoru Vc unapređuje povezivanje Bosne i Hercegovine sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima snažnu potporu  Vlade FBiH, a očekuje se da će omogućiti bolju integraciju zemlje sa evropskim ekonomskim i socijalnim strukturama.

 

Projekat Koridora Vc kroz BiH je podijeljen na četiri LOT-a:

  • LOT 1: Granica RH (Svilaj) – Doboj jug (Karuše)
  • LOT 2: Doboj jug (Karuše) – Sarajevo jug (Tarčin)
  • LOT 3: Sarajevo jug (Tarčin) – Mostar sjever
  • LOT 4: Mostar sjever – Granica RH (Bijača)