Nadzorni odbor imenuje i razrješava Skupština društva na prijedlog Vlade Federacije BiH. Nadzorni odbor se imenuje na način i po postupku utvrđenim Zakonom o cestama FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/10 i 16/10), Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03 i 34/03).


Na 27 sjednici Skupštine, održanoj 23.06.2016. godine imenovani su članovi Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, na vremenski period od četiri godine, počevši od dana donošenja Odluke Skupštine JP Autoceste FBiH: 


Dobroslav Galić, predsjednik Nadzornog odbora


Zlatan Lovrić, član Nadzornog odbora


Bilal Tulumović, član Nadzornog odbora


Ante Vrdoljak, član Nadzornog odbora


Ibrahim Badžak, član Nadzornog odbora