Odbor za reviziju čine predsjednik i dva člana koje imenuje Skupština na prijedlog Nazornog odbora na period od četiri godine. Nadzorni odbor predlaže Skupštini sastav Odbora za reviziju, nakon izbora kandidata većinom glasova, na osnovu javnog konkursa.


Mirzeta Hasidić, predsjednica Odbora za reviziju


Arifa Topić, članica Odbora za reviziju


Slobodan Vukoja, član Odbora za revizijuKonkurs za izbor i imenovanje rukovodioca - direktora odjela za  internu reviziju