Važno: Prilikom korištenja ACC TAG uređaja pažljivo pročitati i pratiti upute. Ukoliko se koriste neodgovarajuće staze na naplatnim mjestima, uređaj neće funkcionisati pri ulazu kao ni pri izlazu sa autoceste prilikom naplate cestarine.

 

„Autoceste Card“ (ACC) je elektronska naplata cestarine koja korisniku autoceste omogućuje brzu i efikasnu naplatu cestarine bez posredovanja blagajnika i čekanja na naplatnim mjestima. Korisniku ove usluge omogućen je bonus od 20% na svaku dopunu novčanih sredstava na ACC TAG.

 

ACC usluga se realizuje na svim naplatnim mjestima na autocesti A1, na naplatnim stazama označenim prometnom signalizacijom - ACC koja je smještena na nadstrešnici naplatnog mjesta, kao i odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Samo poštivanjem navedene signalizacije korisnik ostvaruje pravo korištenja brzog prolaska kroz naplatno mjesto.

 

 

POSTUPAK KORIŠTENJA ACC TAG UREĐAJA NA NAPLATNIM MJESTIMA

 

1. Vozilo se minimalnom brzinom (ne većom od 40 km/h) kretanja približava rampi na ulazu. Rampa mora biti u spuštenom položaju. Indikator na korisničkom displeju daje crveni svjetlosni signal.

 

 

 

 

2. Antena prima signal ACC TAG uređaja iz vozila, te dolazi do podizanja rampe i nesmetanog ulaza na autocestu. Paralelno na korisničkom displeju se očitava preostali iznos novčanih sredstava koje korisniku ostaju na raspolaganju.

 

 

 

Postupak izlaska sa autoceste je istovjetan postupku ulaza.