Gdje se može kupiti i dopuniti ACC TAG uređaja?

Kupovina i dopuna ACC TAG uređaja može se realizovati na svim naplatnim mjestima

Koja je cijena ACC uređaja?

Cijena ACC uređaja iznosi 39 KM.

Koji su načini kupovine i dopune ACC TAG uređaja?

ACC uređaj možete dopuniti i kupiti na tri načina: gotovinski, virmanski i bankovnom karticom na svim naplatnim mjestima od 00:00 do 24:00 sata.

Koliki je maksimalni iznos uplate na ACC TAG uređaj?

Neograničen.

Da li korisnici ACC usluge imaju popust prilikom plaćanja cestarine?

Da. Prilikom svake dopune korisnici ACC ostvaruju bonus od 20% na uplaćeni iznos.

Kako se informisati o stanju ACC kredita?

Prilikom ulaza/izlaza sa autoceste, korisnik ACC usluge ima mogućnost da na displeju na ACC naplatnoj stazi izvrši uvid u trenutno stanje ACC kredita. Također korisnik može provjera stanja na ACC računu putem SMS-a na broj +387 61 488 231 pošaljite poruku s ključnom riječi „ACC“ te iza nje PID (serijski broj TAG-a) ili broj koji je ugraviran na uređaju ispod barcode-a.

Šta u slučaju da korisnik nema dovoljno sredstava na ACC TAG uređaju za plaćanje cestarine?

Korisniku koji pristupi na autocestu i nema dovoljno novčanih sredstava na ACC TAG uređaju za korištenja autoceste na izlaznom naplatnom mjestu će se naplatiti kaznena tarifa, odnosno najduža relacija na autocesti za pripadajuću kategoriju vozila.

Da li se može jedan ACC TAG uređaj koristiti za više različitih vozila?

Ne. Uređaj se isključivo koristi za jedno vozilo. Na uređaju se upisuju osnovni podaci o korisniku, registarske oznake i klasu/kategoriju vozila.

Gdje se postavlja ACC TAG uređaj?

ACC TAG postavlja se na samoljepljivi nosač koji se centralizirano postavlja na prednje vjetrobransko staklo vozila s unutrašnje strane. Za vozila sa kosim vjetrobranskim staklom, nosač za ACC TAG uređaj postavlja se u području retrovizora unutar vozila, a u slučaju vozila sa okomitim vjetrobranskim staklom postavlja se centralno na dnu vjetrobranskog stakla sa unutrašnje strane. U vozilima koja u vjetrobranskom staklu imaju providnu metaliziranu UV zaštitu od zračenja, uređaj se postavlja na označenom mjestu u području retrovizora ili na sjenilu (crna zaštita od sunca) iznad retrovizora.

Šta u slučaju gubitka ACC TAG uređaja?

Korisnik ACC usluge je isključivo odgovoran za svako fizičko oštećenje nastalo na ACC TAG-u, otuđenje, gubitak ili slično. Fizičko oštećenje, otuđenje ili gubitak ACC TAG-a korisnik je dužan prijaviti u roku od 3 dana. Korisnik može kupiti zamjenski ACC TAG uređaj po cijeni koja je utvrđena važećom odlukom JP Autoceste FBiH.

Kako otkazati korištenje ACC TAG uređaja?

Korisnik je dužan pismenim putem otkazati korištenje ACC TAG-a i isti predati na javno istaknutom prodajnom mjestu. JP Autoceste FBiH je dužno neiskorištenu pretplatu ACC kredita vratiti korisniku u roku od 30 dana od dana zaprimanja pismene obavijesti, odnosno razduživanja ACC TAG-a.

Koji su uslovi plaćanja u slučaju gubitka magnetne kartice?

Korisnik plaća kazneni iznos cestarine u visini iznosa cestarine za najdužu relaciju i odgovarajuću skupinu vozila.

Kako izvršiti promjenu kategorije vozila i registarskih oznaka?

U slučaju promjene registarskih oznaka na vozilu, prenošenja uređaja na drugo vozilo, promjene kategorije vozila i sl. korisnik je dužan da podnese zahtjev korisnika ACC usluge, koji može da preuzme na našoj web stranici.

Sa kojim postotkom invaliditeta su korisnici oslobođeni plaćanja cestarine?

Invalidna lica sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja, odnosno lica kod kojih postoji tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu invalidnost donjih ekstremiteta od 60% ili više.

Koliko traje izrada rješenja za oslobađanje plaćanja cestarine?

Izrada rješenja za odlobađanje plaćanja cestarine traje 30 dana, od dana predaje dokumentacije.

Da li invalidna osoba mora biti vlasnik vozila koje je oslobođeno plaćanja cestarine?

Da, vozilo mora biti u vlasništvu invalidne osobe.

Da li se invalidna osoba mora nalaziti u vozilu ukoliko ne upravlja vozilom?

Da, invalidna osoba se mora nalaziti u vozilu prilikom korištenja autoceste, ukoliko ne upravlja motornim vozilom.

Koji je info broj za prijave, primjedbe, informacije i sugestije?

080 02 03 06 - Besplatni info telefon.